Per 1 januari zijn de regels voor ANBI geregistreerde organisaties veranderd. Om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen moeten de organisaties met bepaalde informatie naar buiten treden. Voor het gemak heeft stichting ASAP deze informatie in een tab op de website bij elkaar gevoegd. Wel zo overzichtelijk. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.

Naam

Algemene stichting voor Afrikaanse projecten (ASAP).

RSIN nummer/ fiscaal nummer

807497939

Contactgegevens

Adres: Jan Tinbergenlaan 99, 5056WE, Berkel-Enschot
E-mail info@asap-foundation.org
Telefoon: 035 – 6952878
KvK: 32067354
Rabobank: 38.37.05.967
SWIFT: RABONL2U
IBAN: NL59 RABO 0383705967

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit vijf leden, ieder gezamenlijk bevoegd (met andere bestuursleden). Dit zijn de bestuursleden:

1. Corina Alinda Johanna Bots Secretaris
2. Joop Rietmulder Penningmeester
3. Helena Margot de Wit Voorzitter
4. Rian Everaerd Algemeen bestuurslid
5. Gerard van Kesteren Algemeen bestuurslid

Beleidsplan

Onderstaande is een samenvatting van het ASAP beleidsplan ten behoeve van dit jaarverslag. Het volledige beleidsplan is een separaat document, dat in 2013 herzien zal worden.

Missie en uitgangspunten

Stichting ASAP heeft als statutair doel “het (doen) ontwikkelen, realiseren, ondersteunen en financieren van kleine ontwikkelingsprojecten in Afrika”. Een drietal uitgangspunten vormt het startpunt voor het realiseren van onze missie.

Geïntegreerd

Armoede verlichten kan alleen door in samenhang te werken aan onderwijs, gezondheid, milieu en economie. Voldoende capaciteit van dorpen om zichzelf te organiseren is daarbij onontbeerlijk. Het beleidsmodel is weergegeven in figuur 2.
Lokaal gedragen: De dorpelingen stellen zelf hun prioriteiten en kunnen voorstellen voor projecten doen. In alle gevallen wordt van de betrokkenen een eigen bijdrage verwacht, dat kan in de vorm van geld, arbeid, materiaal, of een combinatie zijn.

Duurzaam

Bij elk project wordt gezorgd dat de resultaten op lange termijn duurzaam zijn. De verantwoordelijkheden voor bijvoorbeeld onderhoud worden vastgelegd, en er wordt een plan gemaakt om op lange termijn de projecten te kunnen financieren, bijvoorbeeld met hulp van de lokale overheid, of uit bijdragen van de betrokkenen.

Operating Model

Strategie en management

Dorpsorganisatie

ASAP werkt met behulp van vier pilaren

Onderwijs Gezondheid Milieu Economie
Kleuterschool Drinkwater Herbebossing Micro financiering
Basisschool Medische zorg Terugbrengen houtgebruik Infrastructuur
Voortgezet Hygiëne Landbeheer Sociaal
Beroepsonderwijs Malaria preventie Ondernemerschap
Alfabetisering Gezinsplanning

Fondsenwerving

Communicatie en jaarverslag

Financiën

Impact meting

Locatie

Geografisch beperkt de stichting zich tot afgelegen dorpen in de omgeving van Bobo Dioulasso, de tweede stad van Burkina Faso. ASAP zal nooit alle dorpen in de omgeving van Bobo Dioulasso kunnen bereiken, maar als we de dorpelingen kunnen leren zichzelf te ontwikkelen en als die kennis zich binnen de regio verspreidt, zal de invloed en het resultaat vele malen groter zijn dan de initiële inspanning.

De rol van ASAP

De aanpak die ASAP volgt is het ontwikkelen van mensen, hun vaardigheden, kennis en netwerken. We doen dit door het helpen uitvoeren van concrete projecten in de dorpen. Als de dorpelingen beter georganiseerd worden, beter opgeleid zijn en vooruitgang zien, zal ASAP zich geleidelijk terugtrekken.

ASAP ondersteunt het ontwikkelen van nieuwe initiatieven: Eén van de uitgangspunten van ASAP is dat wij dorpelingen helpen zélf te ontdekken hoe ze initiatieven kunnen ontplooien en hoe ze prioriteiten kunnen stellen. De Appreciative Inquiry methode is hierbij een belangrijk hulpmiddel.

Dorpelingen kunnen te allen tijde met nieuwe initiatieven komen. De ASAP medewerkers in Burkina Faso helpen met het verder uitwerken van het voorstel. Doordat ASAP al jaren met dezelfde dorpen werkt, hebben we een hechte band opgebouwd met de dorpelingen en kunnen we de behoeften van dorpen goed begrijpen. Verzoeken van dorpelingen voor nieuwe projecten kunnen we in de regel daarom goed op hun effectiviteit beoordelen.

ASAP verschaft toegang tot financiële middelen: Eerst wordt er een voorstel opgesteld door de dorpelingen en het team van ASAP in Burkina Faso. Vervolgens wordt een plan gemaakt voor het verkrijgen van de financiële middelen. Waar mogelijk wordt gewerkt met leningen. Bij projecten die gericht zijn op onderwijs of infrastructuur wordt gewerkt met giften, altijd met een eigen bijdrage van de betrokkenen.

ASAP biedt ondersteuning bij de organisatie en realisatie van projecten: De rol van de ASAP medewerkers is afhankelijk van de complexiteit van het project en/of van de ervaring van de initiatiefnemers. Indien nodig schakelt ASAP lokale professionals in, zoals leraren, aannemers, bodem- en zadendeskundigen en voorlichters.

ASAP biedt training en helpt met het opbouwen van kennis en relaties: ASAP biedt vele soorten training aan. De ene training is meer technisch van aard (hoe verbouw ik het beste maïs), de andere heeft een meer emanciperend karakter (hoe laat ik mijn stem horen als vrouw). ASAP helpt de dorpen ook relaties te leggen met overheidsinstellingen en bedrijven en het zelf opbouwen van netwerken.

ASAP als monitor van voortgang en resultaat: ASAP vindt het belangrijk om voortgang en resultaat inzichtelijk te maken. Hierbij zoeken we continu de balans tussen de kosten om informatie te verzamelen, en de waarde die deze informatie heeft op de programma’s. Op jaarlijkse basis meten en rapporteren we over de realisatie van projecten in het jaarverslag. Elke drie tot vijf jaar wordt de gerealiseerde impact gemeten tegen vooraf vastgestelde targets, op basis waarvan het beleid indien nodig wordt bijgestuurd. De realisatie van projecten is beschreven in dit jaarverslag in bijlage.

Beloningsbeleid van de leden die het beleid bepalen: alle bestuursleden werken voor ASAP op vrijwillige basis. Zij krijgen dus geen salaris.

Beloningsbeleid voor personen die in dienst zijn van de ANBI: ASAP heeft een communicatie en fondsenwerving adviseur in dienst voor 24 uur per week. Deze adviseur wordt uitbetaald via cao Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening in schaal 9.

Doelstelling van ASAP: Stichting ASAP heeft als statutair doel “het (doen) ontwikkelen, realiseren, ondersteunen en financieren van kleine ontwikkelingsprojecten in Burkina Faso”. We bieden mensen in Burkina Faso de middelen om zelf de armoedespiraal te doorbreken.

Verslaglegging uitgeoefende activiteiten

Projecten van Stichting ASAP

Onderwijs

 • Schoolbibliotheek: het realiseren van bibliotheken op de basisscholen. Tevens is er elektriciteitsvoorziening op basis van zonne-energie in alle bibliotheken.
 • Particuliere middelbare agrarische school: een 4-jarige middelbare agrarische opleiding voor kinderen op het platteland.
 • Studiebeurzen: het jaarlijks verstrekken van studiebeurzen aan de beste leerlingen voor een middelbare opleiding of beroepsopleiding.
 • Lunchprogramma: schoolgaande kinderen in de dorpen dagelijks voorzien van een warme maaltijd.
 • Schooluniformen: het streven is alle kinderen te voorzien van een schooluniform.
 • Lerarentraining: het verbeteren van het onderwijs op de scholen door middel van het trainen van de leraren.
 • Alfabetiseringsprogramma: alfabetiseringsonderwijs voor volwassenen.

Gezondheid

 • Waterputten: het aanleggen van waterputten zodat de dorpelingen toegang krjjgen tot schoon drinkwater.
 • Klamboeproject: het distribueren van klamboes aan de bewoners van de dorpen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan vrouwen met kinderen.
 • Hygiëneprogramma: kinderen op scholen bewust maken van het belang van goede hygiëne.
 • Wc’s: het bouwen van wc’s om de hygiëne en de veiligheid van vrouwen en jonge meisjes op het platteland te verbeteren.

Economische ontwikkeling

 • Microkrediet voor vrouwen: het verstrekken van microkrediet aan vrouwenassociaties in de dorpen.
 • Moestuinproject voor vrouwen: het kweken van fruit en het laten verzorgen door moeders van schoolgaande kinderen. Jaarlijks doneren de moeders een gedeelte aan het lunchprogramma van de school en de overige opbrengst kunnen zij voor eigen gebruik of handel benutten.
 • Opzetten social business: het opzetten van bedrijven (o.a. kariteboter en agrarische projecten).

Milieu

 • Foyer Ameliore: foyer Amelioré betekent letterlijk ‘de verbeterde vuurplaats’. Het is een innovatie in het koken die veel brandhout bespaart.
 • Herbebossingsproject: het jaarlijks planten van (fruit) bomen voor brandhout in Burkina Faso.

Trainingen voor associaties in de dorpen

 • Opleidingen voor verschillende associaties: ASAP ondersteunt verschillende associaties in de dorpen om zich verder te ontwikkelen.
 • Capaciteitsopbouw: trainingen gericht op het versterken van de kennis, de vaardigheden en de motivatie van dorpelingen.

Financiële verantwoording

Visie en aanpak

De fondswerving van de stichting ASAP is project georiënteerd. Een project wordt pas uitgevoerd als het benodigde geld voor dat project is geworven. Dit geldt ook voor meerjarenprojecten, zoals infrastructurele projecten en het beurzenprogramma.

ASAP is volledig transparant bij alle transacties en in de organisatie is een duidelijke functiescheiding.

Resultaten over 2015

Fondswerving en de kosten daarvan

Baten en kosten fondswerving 2015

Gerealiseerd

2015

Begroting

2014

Gerealiseerd

Totale baten € 529.151 € 595.591

 

€ 590.750
Kosten van fondswerving € 30.949 € 31.655 €35.801
In % van baten 5,8% 5,3% 6.1%
Uitvoeringskosten 2015

Gerealiseerd

2015

Begroting

2014

Gerealiseerd

Uitvoeringskosten in Nederland €18.054

 

€18.465 €20.884

 

Uitvoeringskosten in Burkina Faso €48.893

 

€61.132

 

€58.584

 

Directe kosten projecten €442.463 €496.799 €484.119
Totaal projecten €509.410 €576.396 €563.587

De uitvoeringskosten vinden voornamelijk plaats in Burkina Faso, waar de projecten begeleid worden vanuit het lokale kantoor. Het kantoor in Nederland is deels betrokken bij de uitvoering van projecten en de totale kosten van het kantoor worden volgens een vaste sleutel verdeeld over uitvoering, administratief beheer en fondsenwerving.

De totale baten kunnen als volgt worden uitgesplitst:

Baten 2015 gerealiseerd 2015 begroting  2014 gerealiseerd
Donaties van privé personen en stichtingen €518.960 €586.019 €586.429
Rente opbrengsten €4.591 €1.000 €2.493
Overige inkomsten €5.600 €8.572 €1.829
Totaal baten €529.151 €595.591 €590.750

De begroting voor projecten in 2015 is op basis van verwachte donaties voor de projecten. De totale fondsenwerving is in 2015 ongeveer 90% van de projecten die wij wilden uitvoeren. Een resultaat waar wij erg tevreden mee mogen zijn met de geringe economische groei. De totale kosten voor ASAP (Nederland en Burkina Faso) bedragen in 2015 € 100.476. Dit is ruim 10% onder de begroting en bij 20% lager dan 2014. De kosten in Burkina Faso zijn structureel lager geworden door aanpassingen in de organisatiestructuur.

Vermogensopstelling van de stichting over 2015:

Vermogen 31-12-2015

 

31-12-2014
Microkredieten €76.227 €64.451
Gebouwen en apparatuur €739.677 €617.661
Liquide middelen en vorderingen €94.318 €110.307
Totale activa €928.617 €792.419
Kortlopende schulden €26.161 €53.982
Totaal reserves en fondsen €902.456 €738.437

Informatie over de allocatie en samenstelling van de reserves:

Reserves en bestemmingsfondsen

                2015

2014

Mutatie

Continuïteitsreserves €38.000 €38.000 € 0
Lunchprogramma fonds €17.141 €12.213 € 4.928
Ontwikkelcentrum Bobo €72.616 €72.616 € 0
Kunst (voorraad bronzen beelden) €18.395 € 0 €18.395

 

Microkredieten € 103.234 € 80.234             € 23.000
Bestemmingsreserve gebouwen LAP €663.457 €542.825 €120.632
Specifiek bestemmingsfonds € 57.174 € 34.762 € 22.413
Overige reserves – € 67.562 – € 42.213 -€25.349
Totaal €902.456 €738.437 €164.019
 • De voorraad kunst is overgenomen van Stichting AFF, die in 2015 is opgeheven. Tegenover deze voorraad stond een vordering op Stichting AFF. De Stichting was opgericht om de verkoop van bronzen beelden via een galerie en met hulp van veel vrijwilligers af te scheiden van de activiteiten van ASAP. Door de hoge kosten van een galerie is besloten de verkoop anders te gaan organiseren en wat de (fiscale) noodzaak er niet meer om met twee stichtingen te werken.
 • De bestemmingsreserve gebouwen LAP is toegenomen met € 120.632 door uitbreiding met nieuwe gebouwen
 • De bestemmingsfondsen zijn in het verslagjaar in totaal met € 189.368 toegenomen. Vooruit ontvangen en nog niet besteed met betrekking tot de bestemmingsfondsen is € 57.174.
 • De overige reserves zijn afgenomen door enerzijds een te kort aan on-geoormerkte donaties en giften en anderzijds exploitatieverschillen op projecten.
 • In 2016 willen wij beginnen met het opbouwen van een reserve voor de studenten van LAP om te voorkomen dat zij door gebrek aan sponsorgelden hun opleiding niet kunnen afronden.

De stichting houdt een spaarrekening aan bij de Rabobank, waarvan het tegoed direct opeisbaar is. De liquiditeiten in Burkina Faso worden aangehouden bij de BICIA-B (Banque Internationale de l’Industrie, du Commerce et de l’Agriculture du Burkina).

Evaluatie

2015 was weer een succesvol jaar als het gaat om wat er bereikt is aan projecten en financiering. Een zorg blijft het financieren van de kosten van de organisatie. In 2014 is ASAP gestart om de uitvoeringskosten voor projecten meer in lijn te brengen met de werkelijke kosten van de organisatie die de projecten begeleidt en uitvoert. De uitvoeringskosten bedragen ongeveer 15% van de projecten (met uitzondering van de sponsoring van LAP studenten, waar geen uitvoeringskosten voor in rekening worden gebracht). De overige kosten hebben te maken met het werven van fondsen, het zoeken naar project sponsors, en de algemene kosten van de stichting (CBF, accountant, administratie). Ondanks deze aanpassing was er sprake van een negatief exploitatieresultaat door de hoge kosten van de galerie en daardoor negatief resultaat van AFF.

In 2016 zullen wij de overige kosten iets verhogen voor projecten waarvan de sponsorgelden in Nederland worden gerealiseerd. Verder blijven wij zoeken naar andere mogelijkheden om de algemene giften te verhogen.